اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیف اله فضل الهی

گروه علوم تربیتی، مدیریت آموزشی استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

fazlollahighyahoo.com

سردبیر

حسین خنیفر

استاد، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

khanifarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

امیرحسین محمد داودی

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

adavoudi838yahoo.com

رمضان جهانیان

دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

ramezan.jahaniangmail.com

فائزه ناطقی

دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

f-nateghiiau-arak.ac.ir

جعفر رحمانی

دانشیار، مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، جامعه المصطفی، قم، ایران

0384459gmail.com

سید احمد رهنمایی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

rahnamaqabas.net

حسینعلی تقی پور

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

taghipoor95yahoo.com

محمود ابوالقاسمی

گروه علوم تربیتی، مدیریت آموزشی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

m-abolghasemisbu.ac.ir

مدیر داخلی

نجمه باقریان

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، متخصص حوزه نشریات علمی استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

n.bagherian64gmail.com